Vergoeding volwassenen

VERWIJZING EN VERGOEDING VOLWASSENEN

Verwijzing en vergoeding voor volwassenen vanaf 18 jaar

Onze praktijk voor psychotherapie biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
U kunt bij onze praktijk terecht voor psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en in de Specialistische GGZ (SGGZ).
Voor beide soorten zorg heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze zal u verwijzen indien er sprake is van psychische problemen die voldoen aan de criteria van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM 5.

Generalistische BASIS GGZ (BGGZ):
De huisarts kan u doorverwijzen voor BGGZ hulpverlening indien er sprake is van een (vermoeden van) een DSM-stoornis die ingeschat wordt als licht tot matig ernstig.

In de praktijk betekent dit voor u dat u, afhankelijk van de zorgzwaarte-indicatie, recht heeft op een kortdurende behandeling variërend van enkele tot een tiental gesprekken, inclusief de intake. De tarieven voor een behandeling in de Basis GGZ zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar heeft voor elke zorgzwaarte een vast bedrag vastgesteld dat vergoed wordt. Voor een individueel behandelcontact geldt een duur van 45 minuten plus 15 minuten voorbereidings- en administratietijd. Zie ook: www.nza.nl/regelgeving/tarieven

Specialistische GGZ (SGGZ):
Zijn uw problemen complexer, ernstiger of langer durend, dan kan de huisarts u verwijzen voor SGGZ, waar langer durende behandelingen mogelijk zijn. Er is binnen de SGGZ geen vast maximum gesteld aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt. In geval de behandeling langer dan 1 jaar duurt, moet opnieuw afgestemd worden met de huisarts of de behandeling voortgezet kan worden in de SGGZ, dan wel in de BGGZ.

De verwijsbrief
Om er zeker van te zijn dat de verwijzing van uw huisarts voldoet aan de vereisten van de zorgverzekeraars om voor vergoeding in aanmerking te komen, kunt u hier een verwijsbrief-format downloaden. U treft daarop alle gegevens aan die op de verwijsbrief vermeld moeten staan. Het is van belang dat u de verwijsbrief van de huisarts hier zelf op controleert. Eventueel kunt u het format aan uw huisarts geven ter informatie.

Verwijzing, intake in het kort
Aanmelding voor psychologische hulp bij onze praktijk ziet er als volgt uit:
- uw huisarts geeft u op grond van uw psychische klachten een verwijsbrief voor BGGZ of SGGZ;
- in deze verwijsbrief vermeldt uw huisarts (het vermoeden van) een DSM- stoornis;
- u neemt deze verwijsbrief mee naar het intakegesprek met een behandelaar van onze praktijk;
- tijdens de intake wordt de daadwerkelijke diagnose bepaald;
- zowel de diagnose, zorgzwaarte als inhoud van de behandeling wordt met u besproken en in het behandelplan vermeld;
- indien er verschil bestaat tussen de inschatting van de diagnose/zorgzwaarte van uw huisarts en uw behandelaar, zal uw behandelaar - met uw instemming- contact opnemen met de huisarts over de indicatie.

Vergoeding
Op bovenstaande wijze geïndiceerde behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. In onze praktijk hebben een aantal behandelaren met alle zorgverzekeraars hierover contracten afgesloten. Anne Sanders, Sacha Willems en Valentijn Bon hebben voor 2022 geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Indien u  een restitutiepolis heeft, wordt de behandeling volledig vergoed en anders is het afhankelijk van uw verzekering wat de hoogte is van de bijbetaling, zij zullen u hierover nader inlichten.

Uw behandelaar stuurt de factuur aan het eind van de behandeling naar uw zorgverzekeraar, u hoeft dan zelf niets meer te doen. Houdt u er echter rekening mee dat u voor psychologische hulp, net als voor alle andere (para)medische zorg, uw eigen risico moet aanspreken als u ouder bent dan 18 jaar. Voor 2022 geldt een eigen risico van minimaal 385 euro voor iedere Nederlander boven de 18 jaar.

Consulten eigen rekening bij volwassenen vanaf 18 jr.
Het kan ook zijn dat uw probleem valt onder de door de zorgverzekeraar/gemeente vastgestelde ‘onverzekerde producten’ (OZP) . Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen, relatieproblemen of bijv. rouw. Hiervoor is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u voor deze producten krijgt kunt u dan ook NIET indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars zijn er in het aanvullend pakket wel extra vergoedingsmogelijkheden opgenomen. Kijk daar zelf uw verzekeringspolis op na.
Wij hanteren bij OZP’s het geldend standaardtarief zoals vastgesteld door de NZA. In 2022 is dit tarief vastgesteld op: 105,25 euro per consult.

Mocht u, ondanks een diagnose die wel onder verzekerde zorg zou vallen, niets te maken willen hebben met de voorwaarden en vereisten van de zorgverzekeraar, dan tekent u voor: 'zelf betalen zonder te declareren’ en krijgt u iedere maand een factuur met losse consulten. Ook dan geldt het door de NZa vastgestelde bedrag van 105,25 euro per 45 minuten contacttijd.