Vergoeding kinderen

VERWIJZING EN VERGOEDING KINDEREN

Verwijzing en vergoeding voor kinderen tot 18 jaar

Sinds januari 2015 behoort de vergoeding van de Geestelijke Gezondheidszorg voor Jeugd ( Jeugd GGZ) niet meer tot het pakket van de zorgverzekering, maar valt onder verantwoordelijkheid van de diverse gemeenten.

In onze praktijk hebben Jacqueline Vanstaen en Saskia de Waal hiertoe contracten gesloten met alle gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Bussum, Naarden, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden/Muiderberg) en daarnaast ook met de gemeenten van Wijdemeren ( Nederhorst den Berg, Ankeveen, ’s Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Breukelenveen) en met Weesp.

Voor vergoeding van de behandeling in de jeugd GGZ heeft u een verwijsbrief nodig van één van de volgende deskundigen/organisaties: huisarts, medisch specialist, jeugdarts, deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente. Deze deskundige schrijft de verwijsbrief uit als hij/zij een vermoeden heeft dat uw kind psychische problemen heeft die voldoen aan de criteria van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM- 5. Er zijn twee soorten verwijzingen mogelijk:

Generalistische BASIS GGZ (BGGZ):
De huisarts ( of een van de andere bovengenoemde deskundigen) kan uw kind doorverwijzen voor BGGZ hulpverlening indien er sprake is van een (vermoeden van) een DSM-stoornis die ingeschat wordt als licht tot matig ernstig.

In de praktijk betekent dit voor u dat uw kind, afhankelijk van de zorgzwaarte-indicatie, recht heeft op een kortdurende behandeling variërend van enkele tot een tiental gesprekken, inclusief de intake. De tarieven voor een behandeling in de Basis GGZ zijn vastgesteld door de gemeentes. Voor een individueel behandelcontact geldt een duur van 45 minuten plus 15 minuten voorbereidings- en administratietijd.

Specialistische GGZ (SGGZ):
Zijn de problemen van uw kind complexer, ernstiger of langer durend, dan kan de huisarts uw kind verwijzen voor SGGZ, waarbinnen langer durende behandelingen mogelijk zijn. Er is binnen de SGGZ geen vast maximum gesteld aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt. In geval de behandeling langer dan 1 jaar duurt, moet opnieuw afgestemd worden met de huisarts of de behandeling voortgezet kan worden in de SGGZ, dan wel in de BGGZ.

De verwijsbrief dient te voldoen aan een aantal eisen; klik hier voor een voorbeeldbrief die u kunt meenemen naar uw huisarts/verwijzer, zodat u zeker weet dat de verwijsbrief de noodzakelijke gegevens bevat om voor vergoeding bij de gemeente in aanmerking te komen.

Onder bovengenoemde voorwaarden is de zorg voor uw kind onder de 18 jaar volledig vergoed.
De factuur wordt aan het eind van de behandeling ingediend bij de gemeente waarin het kind woonachtig is. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Privacy: de factuur aan de gemeente bevat versleutelde gegevens, met een declaratiecode, om privacy te waarborgen. De versleutelde gegevens zijn alleen inzichtelijk voor speciaal daartoe bevoegde personen. Als u principiële bezwaren heeft tegen het aanleveren van diagnose-informatie aan de gemeente kunt u een Opt out-privacy verklaring tekenen. Vraag daarnaar bij mevrouw Vanstaen.

Consulten eigen rekening bij kinderen tot 18 jaar.
Het kan ook zijn dat het probleem van uw kind valt onder de door de zorgverzekeraar/gemeente vastgestelde ‘onverzekerde producten’ (OZP) . Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen, relatieproblemen of bijvoorbeeld rouw. De rekening voor deze producten wordt NIET vergoed door de gemeente, u betaalt deze zorg voor uw kind zelf en heeft dan ook geen verwijsbrief nodig. Bij sommige verzekeraars zijn er in het aanvullend pakket wel extra vergoedingsmogelijkheden opgenomen. Kijk daar zelf de verzekeringspolis van uw kind op na.

Wij hanteren bij OZP’s het geldend standaardtarief zoals vastgesteld door de NZA. In 2019is dit tarief vastgesteld op: 105,25 euro per consult.