Beroepsregels, klachtenregeling en meldcode

BEROEPSREGELS, KLACHTENREGELING EN MELDCODE

Beroepsregels

In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor Pyschotherapeuten en beroepscode voor Psychologen. De rechten en plichten van de hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorgsector) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Door middel van intervisie, supervisie, bij- en nascholing wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd.

 

Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Bij klachten over de behandeling is het raadzaam dit direct bespreekbaar te maken bij de desbetreffende behandelaar. Deze zal samen met u kijken of er een oplossing is voor het probleem.

Zie ook de volgende links:
www.psynip.nl/het-nip/truchtrecht-en-klachten
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

 

Meldcode

In geval van vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn wij wettelijk verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis. Hiervoor maken wij gebruik van het volgende stappenplan en afwegingskader voor onze beroepsgroep bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stappenplan met verbeterde methode en afwegingskader (1 januari 2019):

Stap 1 - Signalen in kaart brengen

Stap 2 - Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilg Thuis

Stap 3 - Gesprek met cliënt

Stap 4 - Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling

  1. Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 en vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
  2. Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5 - Neem twee beslissingen

  1. Is melden noodzakelijk?
  2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode/